Om oss

Affärsidé, mission & vision

Vi finns där du finns!

Vår affärsidé

Konsult- och utbildningstjänster på distans för ökad tillgänglighet och resurseffektivt genomförande med fokus på hållbar utveckling. 

Vi ska göra kvalificerade och specialiserade konsult- och utbildningstjänster tillgängliga oavsett var i Sverige behovet finns. Med hjälp av digital teknik ska konsult- och utbildningstjänsterna bedrivas på ett resurseffektivt och närvarande sätt. Vi ska genom våra konsult- och utbildningstjänster hjälpa organisationer och personer att utveckla och utvecklas hållbart och skapa så stort värde som möjligt för sina resurser.

Vår mission

Bidra till att Sveriges totala resurser nyttjas så effektivt som möjligt och skapar en god välfärd för hela Sveriges befolkning.

Möjliggöra en god välfärd
Genom att fokusera på att göra det som skapar värde för samhället, med den kvalité som det finns behov av och vid rätt tidpunkt minimeras resursanvändningen. Det medför att resurser frisätts vilka kan nyttjas för att skapa ytterligare värde – en ökad välfärd utan ökade resurser.

Våra tjänster gör förståelse för, och kunskap om, hur detta kan ske tillgängligt på en bredare bas. Det är inte bara politiker, styrelseledamöter och chefer – på alla dess nivåer – som har behov av kunskapen, även gemene man behöver förståelse för vad som skapar värde för att alla ska kunna bidra utifrån sina förutsättningar.

Värdefull kontakt
Digital framgång

Vår vision

Att vara no 1 i Sverige avseende konsult- och utbildningstjänster på distans för att utveckla och utvecklas hållbart. 

Tillgängliggöra konsult- och utbildningstjänster
Att utbyggnad av bredband i hela Sverige är oerhört viktigt för vår välfärd är de flesta ense om. I takt med att utbyggnad sker ökar utbudet av tjänster som tillvaratar möjligheten att bibehålla, och öka, välfärden i områden som blir mindre och mindre tillgängliga ur ett fysiskt perspektiv. Genom våra distanstjänster, i vissa avseende e-tjänster, ges organisationer och personer tillgång till konsult- och utbildningstjänster oavsett var de befinner sig. Även inom en geografiskt spridd organisation öppnar distans- och e-tjänsterna upp för ökat deltagande.