Om oss

Verksamhet och team

Virtuell konsult för utveckling & utbildning

Vi erbjuder konsult- och utbildningstjänster för utveckling av såväl verksamhet som person, främst inom management, ekonomi och organisation. Vårt motto är Utveckla & utvecklas hållbart! Vi har lång erfarenhet av såväl kommunal, statlig, landstings- som privat verksamhet inom flera branscher och områden, exempelvis besöksnäring och offentlig service. Vid all utveckling behövs förståelse för omvärlden, var du befinner dig, vart du vill och hur du ska ta dig dit. Vi låter ett sjökort med navigationshjälpmedel illustrera denna process!

Vår affärsidé

Konsult- och utbildningstjänster på distans för ökad tillgänglighet och resurseffektivt genomförande med fokus på hållbar utveckling. 

Vi ska göra kvalificerade och specialiserade konsult- och utbildningstjänster tillgängliga oavsett var i Sverige behovet finns. Med hjälp av digital teknik ska konsult- och utbildningstjänsterna bedrivas på ett resurseffektivt och närvarande sätt. Vi ska genom våra konsult- och utbildningstjänster hjälpa organisationer och personer att utveckla och utvecklas hållbart och skapa så stort värde som möjligt för sina resurser.

Vår mission

Bidra till att Sveriges totala resurser nyttjas så effektivt som möjligt och skapar en god välfärd för hela Sveriges befolkning.

Möjliggöra en god välfärd
Genom att fokusera på att göra det som skapar värde för samhället, med den kvalité som det finns behov av och vid rätt tidpunkt minimeras resursanvändningen. Det medför att resurser frisätts vilka kan nyttjas för att skapa ytterligare värde – en ökad välfärd utan ökade resurser.

Våra tjänster gör förståelse för, och kunskap om, hur detta kan ske tillgängligt på en bredare bas. Det är inte bara politiker, styrelseledamöter och chefer – på alla dess nivåer – som har behov av kunskapen, även gemene man behöver förståelse för vad som skapar värde för att alla ska kunna bidra utifrån sina förutsättningar.

Vår vision

Att vara no 1 i Sverige avseende konsult- och utbildningstjänster på distans för att utveckla och utvecklas hållbart. 

Tillgängliggöra konsult- och utbildningstjänster
Att utbyggnad av bredband i hela Sverige är oerhört viktigt för vår välfärd är de flesta ense om. I takt med att utbyggnad sker ökar utbudet av tjänster som tillvaratar möjligheten att bibehålla, och öka, välfärden i områden som blir mindre och mindre tillgängliga ur ett fysiskt perspektiv. Genom våra distanstjänster, i vissa avseende e-tjänster, ges organisationer och personer tillgång till konsult- och utbildningstjänster oavsett var de befinner sig. Även inom en geografiskt spridd organisation öppnar distans- och e-tjänsterna upp för ökat deltagande.

Vårt team

MARIA EGERMALM 
Det har alltid varit viktigt för mig att få utveckla och utvecklas, utvecklings- och förändringsarbete har därför varit stående inslag i mitt arbete – allt ifrån enstaka arbetsuppgift till hela verksamhetsområden. Det har genom åren blivit mycket arbete i styrelser, ledningsgrupper, samverkansorgan och motsvarande. Verksamhetsövergripande organ är viktiga för helheten och en gemensam målbild viktig för att fatta rätt beslut inom olika verksamhetsområden, och i detaljer.

Min erfarenhet av olika organisationer är bred, med anställningar inom såväl kommunal, statlig, landstings- som privat sektor samt som egenföretagare. Min primära branscherfarenhet innefattar ekonomi & teknik, fastighetsservice, vård & omsorg, utbildning, tillverkning, hotell & restaurang samt kultur, nöje & fritid.

Jag är utbildad civilekonom, inriktning controller, och har under mitt yrkesliv vidareutvecklat mig med inriktning ledarskap och verksamhetsutveckling. Det har skett genom såväl yrkesrelaterade utbildningar såsom Chefsutbildning i verksamhetsstyrning (ESV), Visionärt ledarskap, Lösningsfokuserat arbetssätt, Det goda samtalet och Internkonsult som fortsatt högskoleutbildning, exv Företagsstyrning och affärsutveckling och forskarförberedande kurs. Min kandidatuppsats handlar om ekonomisk styrning inom kommunalteknisk verksamhet.

Som person är jag engagerad och drivande med många bollar i luften. Jag trivs med att vara aktiv utomhus, ta en promenad tillsammans med min man Janne & vår hund Alrik och när tiden medger, ge oss ut på en segel- eller mc-tur. Under årets lite mörkare och kallare period spenderar jag gärna fritiden på olika projekt såsom uppgradering av vår båt, förändring av bostaden eller uppkrupen i fåtöljen med en god kopp kaffe, lyssnandes på musik eller läsandes – ofta yrkesrelaterad litteratur. 

JAN EGERMALM
Precis som för Maria är att utveckla, och utvecklas, väsentligt för mig. Jag har mångårig erfarenhet av arbete i ledande positioner, framför allt inom kommunal sektor.

Sedan 2014 driver Maria och jag vårt gemensamma bolag, min roll idag är främst att vara ett bollplank, en extra resurs samt styrelseordförande.